ZAKONSKA PODLAGA

Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah

14. člen (izpis)
Med šolski letom izpis praviloma ni mogoč, v izjemnih primerih pa se učenec lahko izpiše na podlagi pisne vloge staršev. O izpisu odloči ravnatelj šole.
Ob izpisu med šolskim letom šola izda učencu izpisnico, starši pa so dolžni poravnati prispevek za materialne stroške za mesec, v katerem se je učenec izpisal, in izpolniti morebitne druge obveznosti do šole.


IZJAVA – OBRAZEC ZA IZPIS